آشنایی با برخی از قطعات موتور

در
دسته بندی ها: اخبار, مقالات

برخی از قطعات موتور

نام قطعه :
میل لنگ
اجزاء تشکیل دهنده قطعه :
1- قسمت جلوئی میل لنگ که محل نصب چرخ دنده میل لنگ و خار و نصب پولی میل لنگ و بالابر باشد .
2- محورهای متحرک محل نصب شاتونها می باشد .
3- محورهای ثابت .
4- فانشهای انتهای میل لنگ که فلایول روی آن نصب می شود .
5- کانالهای عبور روغن برای روغن کاری محویر ثابت یاتاقانها .
6- وزنه تعادل میل لنگ که وظیفه یکنواخت کردن ارتعاشات میل لنگ و ذخیره نیرو را بعهده دارد.
7- بوش یا بلبرینگ انتهای میل لنگ ( جهت قرار گرفتن سر شافت کلاج برای حفظ تعادل آن ).
کار قطعه :
وظیفه میل لنگ حرکت رفت و برگشت پیستون را توسط شاتون به حرکت دورانی تبدیل می کند .
معایب میل لنگ :
1- سائیدگی محورهای ثابت و متحرک .2- خط دار شدن محورهای ثابت و متحرک 3- دو پهن شدن محور ثابت و متحرک 3- دو پهن شدن محور ثابت و متحرک 4- تاب برداشتن میل لنگ 5- پیچیدگی میل لنگ
نام قطعه :
میل سوپاپ
اجزای تشکیل دهنده قطعه :
1- محورهای میل سوپاپ که داخل بوش میل سوپاپ قرار داشتند و نقش تکیه گاه را بعهده دارد .
2- بادامکها به تعداد هر سر سیلندر دو عدد که وظیفه آن باز کردن سوپاپها می باشد .
3- دایره گریز از مرکز که وظیفه آن بکار انداختن پمپ بنزین
می باشد .
4- چرخ دنده برای به حرکت درآوردن اویل پمپ و دلکو .
5- محور جلو میل سوپاپ جهت نصب چرخ دنده .
کار قطعه :
وظیفه آن باز کردن ب موقع سوپاپها و به حرکت در آوردن پمپ بنزین و همچنین به حرکت در آوردن اویل پمپ و دلکو می باشد .
معایب قطعه ( میل سوپاپ ):
1- سائیدگی نوک بادامکها که در مقدار باز شدن سوپاپ نقش دارد که باید میل لنگ سوپاپ تعمیر یا تعویض شود.
2- سائیدگی بغل بادامکها که در مقدار آوانس و ریتا ر و سوپاپ نقش دارند که باید مل لنگ سوپاپ تعویض یا تعمیر شود.
3- سائیدگی بوش میل سوپاپ که باعث افت فشار روغن می شود که باید بوش میل سوپاپ تعویض یا تعمیر شود .
4- شکستگی دنده ومحرک اویل پمپ و دلکو که باید میل سوپاپ تعویض شود .
نام قطعه :‌
اسبک و میل اسبک

کار قطعه :
وظیفه اسبکها انتقال حرکت بادامک میل سوپاپ به انتهای ساق سوپاپ و باز کردن به موقع آن می باشد که توسط اسبکها انجام می گیرد .

معایب اسبک :
1- خوردگی نوک اسبک 2- خوردگی محل قرار قرار گرفتن مل اسبک و پایه اسبک 3- خوردگی میل اسبک .( تمامی عیوب بالا قابل تعمیر نبوده باید همان قطعه عوض شود )

اسبکها و محور آن :
1-خوردگی نوک اسبکها هنگام کار موتور تولید صدا می کند و فیلرگیری سوپاپ را دچار اشکال می کند . 2- خوردگی محل قرار گرفتن مل اسبک و پایه میل اسبک ضمن تولید صدا باعث ریزش زیاد روغن و افت فشار روغن می شود و به علت خوب روغنکاری نشدن اسبکهای زیر را نیز به حالت گیرپاچ درمی آورد .

نام قطعه :
سوپاپ

اجزای قطعه :
1-ساق سوپاپ 2- وجه سوپاپ 3- محل نصب خار سوپاپ 4- بشقابک سوپاپ 5- فنر سوپاپ 6- گت یا تاید سوپاپ 7- پولک نگهدارنده متر 8- خار نگهدارنده متر 9- ارتعاش گیر متر 10- کسه نمد یا لاستیک گیت سوپاپ .

انواع سوپاپها :
1- سوپاپ رو : در این سیستم کلیه سوپاپهای دود و هوا در سر سیلندر قرار دارند .
2- سوپاپ بغل : در این سیستم کلیه سوپاپهای دود و هوا در بلوک سیلندر قرار دارند .
3- سوپاپهای مختلط : در این سیستم کلیه سوپاپهای دود در بلوک سیلندر و کلیه سوپاپهای هوا در سر سیلندر قرار دارد .

نام قطعه :
استکانی و میل تایپت

کار قطعه :
حرکت بادامکها را به اسبکها منتقل می کند .